יום ג', ה’ באב תשע”ח
אסלאם אתאיזם כתות המרכז להסברה הוצאת הספרים פורומים
לימודים אקדמיים במכון י.נ.ר מחלקה להסברה יהודית ומניעת התבוללות
 
מדוע התפטר האפיפיור? ביקורו בבית כנסת בגרמניה במקום במיסה חשובה מסגיר את התשובה
 
האם ישו הוא משיח התנך לו אנו מצפים? (או יותר נכון - מדוע הוא לא!!!)

 
מדוע התפטר האפיפיור?!
 
 
טיול ניצולי כתות ודתות בירושלים - חנוכה
 
דני עוזב את הכנסייה לאחר לימוד "בספר על פתחה של רומי"
 
 
 
משפחה שקראה את הספר "על פתחה של רומי", עזבו את הנצרות ושבו אל יהדותם!!!
 
הרב דניאל עשור בויכוח מול המסיונר דן סרד
 
הרב כדורי והסילוף השקרי של היהודים המשיחיים!
 
קריאת קודש: הנה באנו במגילת ספר כתוב על האי גברא רבא ויקירא, חו"ב בכל חדרי התורה, מרגניתא טבא, דלית בה טימי, מזכה לחייבא, שיף עייל שיף נפיק וגריס באורייתא תדירא, ענוותן כהילל, ובמבועי החכמה צולל, והיה כל עקוב למישור, כבוד הרה"ג המופלא מזכה הרבים רבי דניאל עשור שליט"א.
אשר כבר רבות בשנים זכה לשקוד באוהלה של תורה בבית המדרש הגדול יחווה דעת ובעוד בתי מדרשות חשובים להוראה, והוא תלמיד חכם מובהק שראוי להורות, כמו שכבר סמך ידיו עליו מרן פאר הדור אביר הרועים רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בתעודת יורה יורה הפליג בשבחו ומי יגיה אור אחר השמש.
ולשמע אוזן שמענו שמועה על ריקא א' כדואג בשעתו שהעיז להפיץ פסק דין מצוץ מאצבע בלי לדון לגופו של עניין וללא חקירה ודרישה, ולהוציא לעז ושקר גמור שכביכול כבוד הרב דניאל עשור שליטא היה כומר לעבודה זרה, וחס וחלילה אינו יכול לבוא בקהל ה' לשוב אל ה' וירחמהו, מה שהוא נשיאת פנים בתורה שלא כהלכה, כי כבר קימ"ל כי אין דבר העומד בפני התשובה וסילפו דברי רבן של בני ישראל אביר הרועים הרמב"ם ז"ל, והפכו דבריו מעניין אחר וקשרו אותו שלא במקומו, כמבואר בדבריו בסוף פרק ג' בהלכות תשובה שכתב "במה דברים אמורים וכו' שאין לך דבר שאינו עומד בפני התשובה".
אוי לה לשנאת חינם שמכה בנו, חץ שלוח לשונם ועוברים על ארור מכה רעהו בסתר, וחס וחלילה גורמים ששולחים בנו מפגעים ודוקרים לבם של ישראל מדי יום ביומו ואחריתה מי ישורנה.
לכן באנו לתמוך ולחזק הני ברכי רבנן דשלהי - מנייהו שביודעין אנו אומרים שכמעט ואין מזכה הרבים כמוהו בדורנו, ומקרוב אנו רואים עמלו בתורה ובזיכוי הרבים שכל זה משאת נפשו, ובוודאי לא יערב לס"א פעליו הכבירים שעושה לשם שמיים, ואינו מהשפה ולחוץ, אלא הכל הוא מצד שהוא איש אמת ונלחם בכל כיתות השקר בכל אופני המלחמה שלקח החרב מיד המצרי ובו הוא מכהו.
וכל אלו לצערנו אנשי דלא מעלי שאינם עמוד שדרה עם כל הקדוש לעם ישראל, ויחוירו כסיד שיש מי שנלחם כנגד הרוע והשקר לבערו מן העולם.
ונסיים בברכת 'אל תירא מפחד פתאום, ומשואת רשעים כי תבוא, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל. הכותבים והחותמים לכבודה של תורה הרב שר שלום נחמני.
...
....
....
....
הרב שמחה קוק מאשר את פעילותו של הרב דניאל עשור ויוצא נגד פסיקת בית הדין של אברהם דב לויןהרב שמחה קוק מאשר את פעילותו של הרב דניאל עשור ויוצא נגד פסיקת בית הדין של אברהם דב לויןלכל מאן דבעי
ע"ד פרסום שנעשה כנגד הרב דניאל עשור, הננו להבהיר בזאת כי מדובר במי שהוא בחזקת ירא שמיים מרבים אשר רבים השיב מעוון, וכפי שהובא בפנינו מכו"כ אנשים נאמנים.
וא"כ על פי דין אין להוציאו מחזקתו, אלא אם כן יערער עליו מאן דהו בפני בית דין אשר ידון בדבר.
הרב דניאל עשור חתם מצדו על שטר בוררין בבית דיננו, ואם יש למאן דהו איזה טענה או ערעור עליו, רשאי הוא לפנות לביה"ד ולקבוע דיון בעניין זה. אולם לפי המצב עתה אין רשות לשום אדם להוציא דיבתו רעה ולפגוע בשמו הטוב.
ועל זה באנו על החתום: הרב יהודא סילמן, הרב שריאל רוזנברג, הרב יעקב פרבשטיין (בית דין צדק הרב שך 46 בני ברק)
הרב קנייבסקי מצטרף לחתימות בית הדין של הרב קרליץ שהרב דניאל עשור מוחזק בבחינת איש ירא שמיים שהשיב רבים מעוון וכו' וכל מי שטוען אחרת טועה ומטעה