יום ו', ח’ בכסלו תשע”ט
אסלאם אתאיזם כתות המרכז להסברה הוצאת הספרים פורומים
לימודים אקדמיים במכון י.נ.ר מחלקה להסברה יהודית ומניעת התבוללות
 
מדוע התפטר האפיפיור? ביקורו בבית כנסת בגרמניה במקום במיסה חשובה מסגיר את התשובה
 
האם ישו הוא משיח התנך לו אנו מצפים? (או יותר נכון - מדוע הוא לא!!!)

 
מדוע התפטר האפיפיור?!
 
 
טיול ניצולי כתות ודתות בירושלים - חנוכה
 
דני עוזב את הכנסייה לאחר לימוד "בספר על פתחה של רומי"
 
 
 
משפחה שקראה את הספר "על פתחה של רומי", עזבו את הנצרות ושבו אל יהדותם!!!
 
הרב דניאל עשור בויכוח מול המסיונר דן סרד
 
הרב כדורי והסילוף השקרי של היהודים המשיחיים!
בעקבות פסק הלכה של בית דין של אברהם דב לוין על הרב דניאל עשור שפירשו שלא כהלכה את דברי הרמב"ם על מומר לשעבר, והלבינו פנים מבלי לבדוק ולחקור את האדם שהם מאשימים, להלן המלצות גורפות של רבנים חשובים על הרב דניאל עשור.

הרב שלמה משה עמאר - הראשון לציון - כבוד האברך כמדרשו, נזר אל היו על ראשו, המזכה את הרבים, באמריו הערבים, רחוקים גם קרובים, פה מפיק מרגליות, דורש כתרי אותיות, ומחזק בהם את הבריות, כבוד הרהג ר' דניאל עשור שליטא ששמעו הטוב הולך בכל המקומות בשיחותיו הנעימות ושוחחתי עמו ונימוקו עמו בטוב טעם ודעת בלי תוספת ובלי מגרעות, בודק עד היכן שידו מגעת.ועתה הראני את מה שכתב עליו ידידי הנעלה, לשם ותהילה, רם הוא ונעלה, הגאון רבי דוד יוסף שליטא בנו של גאון ישראל ותפארתו מרן הראשל רבנו עובדיה יוסף זללה'ה ראש בית המדרש יחוה דעת בשכונת הר נוף, וחבר מועצת חכמי התורה, המעיד על הרב דניאל עשור ישצ'ו שלמד כמה שנים טובות סדורות וחטובות ולן בעומקה של הלכה, סדורה וערוכה, בבית המדרש יחוה דעת, והעיד עליו שלמד כמה וכמה מסכתות בעיון נמרץ, וגם הוסמך לרבנות. וכל מאן דן סמוכו לנא, ואל ישים לבו למלעיזים אלא יכוין לבו לשם ה' ברוך הוא וימשיך בעמלה של תורה ובזיכוי הרבים, ויאחז בזה, וגם מזה לא יניח את ידו, והיה ה' עמו וכל אשר יעשה יצליח חיים עד העולם. הרב דוד יוסף - הנני בא בשורות אלו להביע את הוקרתי והערכתי המרובה לכבוד ידי'נ הרב הגאון המצויין, יראת ה' היא אוצרו, רבי דניאל עשור שליטא אשר ביודעו ומכירו מקרוב קאמינא, שבמשך שנים רבות ישב ושקד על דלתות תוה'ק בהתמדה מרובה בבית מדרשנו 'יחוה דעת' ולמד בעיון מסכתות רבות, וכן למד כל הלכות שבת והלכות איסור והיתר והלכות נדה ונבחן במבחנים מפורטים על כל הנ'ל והוסמך על ידינו להוראה וכן הוסמך להוראה על ידיד כמה תלמידי חכמים מופלגים ובראשם אאמו'ר מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק'ל, ובנוסף על כך יראתו קודמת לחכמתו והוא מוכתר במדות נעלות ביותר.וכבר יצא שמו למרחוק של הרהג דניאל עשור שליטא שידיו רב לו בקירוב רחוקים וכבר זכה ופעל רבות ונצורות והשיב רבים מעוון בפיו המפיק מרגליות בהרצאותיו הנאמרות בטוב טעם ודעת ובסבר פנים יפות, ומוסר את נפשו להשיב רבים בתשובה בכמה וכמה פעולות כבירות, וחיבר כמה ספרים חשובים להסברה בחיזוק האמונה, וכנגד כתות שונות של שונאי ישראל, ועוד ידו נטויה להמשיך במפעלותיו איישר חילה לאורייתא. והנני לברכו שחפץ ה' בידו יצלח וימשיך להפיץ מעינותיו חוצה לזכות את הרבים ולהגדיל תורה ולהאדירה מתוך נחת ושלוה, ובריאות איתנה ונהורא מעליה ואורך ימים ושנות חיים ושובע שמחות וכל טוב אמן. המלצת הרב דוד יוסף על הספר 'על פתחה של רומי' - הובאו לפני גליונות מספר 'על פתחה של רומי' מעשה ידי אומן, נטע נאמן, הרב הגדול מזכה הרבים, פה מפיק מרגליות, שוקד על דלתות תוה'ק לילה כיום יאיר כחשכה כאורה, יראת ה' היא אוצרו, אשר השיב רבים מעוון.ובהיות שאני מכיר אותו אישית מזה שנים רבות שיראתו קודמת לחכמתו, ומוסר נפשו לקירוב לבם של ישראל לאבינו שבשמים, וידיו רב לו בהצלת נשמות נדחיםלהשיב את ישראל בתשובה, וקנה לו שם בידיעתו הנכונה לכוון הנבוכים בדרך ישרה, וסוף דבר עתה עשה הכל יפה מדעתו, ואמינא איישר חיליה לאורייתא. ולא נצרכה אלא לברכה לידידי הרהג המחבר שליטא ירום ונשא וגבה מאוד וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח. הרב ראובן אלבז - לכבוד הרב החשוב רבי דניאל עשור שליטא ידידי וחביבי ליש ולביא מזכה הרביםמכירו הייתי לשעבר עוד בתחילת חזרתו בתשובה זה עשרות בשנים בכל מעשיו לשם שמים וראיתי את המלצותיהם של הרבנים הגדולים שלמד בישיבותיהם ובכולליהם. והערכתם העמוקה שלמד בעיון מסכתות רבות והוסמך על ידם להוראה ובראשם מור מרן עטרת תפארת ישראל רבינו עובדיה יוסף זצוקל, מלבד זאת ידיו רב לו בקירוב רחוקים, פה מפיק מרגליות ומשיב רבים מעוון.ויהי רצון שחפץ ה' בידיו יצלח להגדיל תורה ולהאדירה ברוב נחת ושלוה ואורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו ולכל אשר לו. הרב זמיר כהן - ב' ניסן תשע"ו - הגם שמזה כמה שנים לא השתתפתי בסמינר או בכנס יחד עם הרב דניאל עשור, אזכרה ימים מקדם עת השתתפנו יחדיו בסמינרים לקירוב והרב דניאל היה מרתק במשך לילה שלם את הנוכחים מתוך מסירות אישית מיוחד במינה, ומוכיח בבירור את הזיוף שבדתות השקר מול תורת האמת, ורבים הציל מעוון. וכמו כן ספריו העוסקים בעניינים אלו, ונכונותו לסייע לכל דורש בשיחות חיזוק פרטיות וכתיבת מאמרים בנושאים בהם התמחה מלמדים על אישיותו המיוחדת ועל יראת השמים שבו, באשר מגמתו ושאיפתו לקדש שם שמים בעולם. והנני בברכה שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ולקרב רחוקים לאבינו שבשמים מתוך שפע רב וכל מילי דמיטב אמן. מינה פנטון - הרב דניאל עשור מוכר לי במאבקו הבלתי מתפשר, האמיץ והנחרץ באויב הנוצרי המיסיונרי. מזה שנים רבות שהרב דניאל עשור מקדיש את כל כוחו, נפשו ומאודו בפעילות חשובה זו לחיזוק הקיום היהודי,, ועצירת חדירת גורמים עוינים לתוככי העם היהודי. יצוין הידע הרב של הרב 'במה תשיב' בביטחון אמוני, הלכתי ותורני כיהודי גאה השוי ללא חת, הוא מתעמת עם גורמים עוינים נוצריים ואיש לו יוכל לו.הרב דניאל עשור בחריצותו הרבה הוציא ספרים המוכיחים את הבדיה הנוצרית ובתוך כל פעילותו הרבה יזם קורס להכשרת אנשים שיפעלו בשטח, יכירו את הנושא - פעילות הארגונים הנוצרים בארץ במסווה של 'חסד' מה מטרותיהם, דרכי הפעולה שלהם וכיצד חודרים לכל אושיות חיינו. הרב דניאל עשור מגיע לכל מקום בארץ מרצה דורש ומוכיח לפני קהלים יהודיים מגוונים וחושף את הסכנות האורבות משיתוף פעולה עם נוצרים וקבלת כספים מהם. הרב עשור מתרה ומוכיח מבהיר ומזהיר. בתפילה לתיקון עולם. (פעילה מזה 2 עשורים בחשיפת הפעילות הנוצרית בארץ בכל סוגי האוכלוסייה). הרב שר שלום נחמני - קריאת קודש: הנה באנו במגילת ספר כתוב על האי גברא רבא ויקירא, חו"ב בכל חדרי התורה, מרגניתא טבא, דלית בה טימי, מזכה לחייבא, שיף עייל שיף נפיק וגריס באורייתא תדירא, ענוותן כהילל, ובמבועי החכמה צולל, והיה כל עקוב למישור, כבוד הרה"ג המופלא מזכה הרבים רבי דניאל עשור שליט"א.אשר כבר רבות בשנים זכה לשקוד באוהלה של תורה בבית המדרש הגדול יחווה דעת ובעוד בתי מדרשות חשובים להוראה, והוא תלמיד חכם מובהק שראוי להורות, כמו שכבר סמך ידיו עליו מרן פאר הדור אביר הרועים רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בתעודת יורה יורה הפליג בשבחו ומי יגיה אור אחר השמש.ולשמע אוזן שמענו שמועה על ריקא א' כדואג בשעתו שהעיז להפיץ פסק דין מצוץ מאצבע בלי לדון לגופו של עניין וללא חקירה ודרישה, ולהוציא לעז ושקר גמור שכביכול כבוד הרב דניאל עשור שליטא היה כומר לעבודה זרה, וחס וחלילה אינו יכול לבוא בקהל ה' לשוב אל ה' וירחמהו, מה שהוא נשיאת פנים בתורה שלא כהלכה, כי כבר קימ"ל כי אין דבר העומד בפני התשובה וסילפו דברי רבן של בני ישראל אביר הרועים הרמב"ם ז"ל, והפכו דבריו מעניין אחר וקשרו אותו שלא במקומו, כמבואר בדבריו בסוף פרק ג' בהלכות תשובה שכתב "במה דברים אמורים וכו' שאין לך דבר שאינו עומד בפני התשובה".אוי לה לשנאת חינם שמכה בנו, חץ שלוח לשונם ועוברים על ארור מכה רעהו בסתר, וחס וחלילה גורמים ששולחים בנו מפגעים ודוקרים לבם של ישראל מדי יום ביומו ואחריתה מי ישורנה.לכן באנו לתמוך ולחזק הני ברכי רבנן דשלהי - מנייהו שביודעין אנו אומרים שכמעט ואין מזכה הרבים כמוהו בדורנו, ומקרוב אנו רואים עמלו בתורה ובזיכוי הרבים שכל זה משאת נפשו, ובוודאי לא יערב לס"א פעליו הכבירים שעושה לשם שמיים, ואינו מהשפה ולחוץ, אלא הכל הוא מצד שהוא איש אמת ונלחם בכל כיתות השקר בכל אופני המלחמה שלקח החרב מיד המצרי ובו הוא מכהו.וכל אלו לצערנו אנשי דלא מעלי שאינם עמוד שדרה עם כל הקדוש לעם ישראל, ויחוירו כסיד שיש מי שנלחם כנגד הרוע והשקר לבערו מן העולם.ונסיים בברכת 'אל תירא מפחד פתאום, ומשואת רשעים כי תבוא, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל. הכותבים והחותמים לכבודה של תורה הרב שר שלום נחמני. הרב גדעון בן משה כח אדר תשעו - הנני בזה בעד ידידי היקר הרה"ג ר' דניאל עשור אשר ביודעו ומכירו קאמינא מזה שנים רבות, כי השליך אחרי גוו את הבלי העוה"ז, וישב ושקד באהלה של תורה במשך שנים רבות בביהמ"ד הגדול "יחווה דעת" אשר בירושלים, וב"ה ראה ברכה מרובה בעמלו, ואף יראתו קודמת לכמתו, ובכל דרכיו הוא נועץ עמנו ועם עוד ת"ח מפורסמים.ועוד זכה לעשות פעילות נפלאה של זיכוי הרבים, ורבים השיב מעוון, להחזיר את ישראל לצור מחצבתם. אשריו ואשרי חלקו, תרב גדולתו.יה"ר שיזכה עוד רבות בשנים להמשיך לקרב את ישראל לאביהם שבשמים, ולהרבות כבוד שמים בעולם ויהא שם שמים מתקדש על ידו. מתו הרחבה ויישוב הדעת אמן. הרב יחיאל פריד - מכתב ברכה לידיד נפשי הרה"ג ר' דניאל עשור שליט"א מזכה הרבים ומשיבם לאבינו שבשמים, כה יתן ה' וכה יוסיף, לעונג רב היה לי לראותך עם פירות תורתך בספרך החדש המכריז באון ה' הוא האלוקים, ה' הוא האלוקים, ועל כך אודה את ה' מאוד בפי וברבים אהללנו. שזכיתי לראותך בשני עשורים אלו שנים של עליתך בקודש בתחילת שמושך לפני חכמים בישיבתנו הקדושה עולה ומתעלה בתויר"ש כיד ה' הטובה עליך מקים בית לתפילתו בישראל יחד עם נוות ביתך תחיה העומדת לימינך בדרכך העולה בקודש ובהתמדתך בכולל החשוב 'יחוה דעת' שזכית בו גם לסמיכת חכמים על גדולתך בתורה ובהוראה מנזר ישראל ותפארתו מרן רינו עובדיה יוסף זצוק"ל.ויחד עם חלקך בתורה הנך זוכה ומזכה להשיב רבים מעוון במתק שפתיך ובכתיבת נפש ותבונות כפיים המעידים כאלף עדים כמאחז"ל כל מי שיש בו ירש' דבריו נשמעים, ובזאת אבוא בתפילה שכשם שזכיתם עד הנה שעזרונו רחמיו כך תזכו להמשיך ולראות בחסדו יתברך לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, ובשוב ה' ציון מאמר 'מי ילד לי את אלה'... בברכת התורה. הרב אוריאל שטרית רב ומוצ שכונת תל ציון - הנני להמליץ על ידידנו מכובדינו הרהג דניאל עשור שליטא שמוכר לנו שנים רבות שמלא וגדוש בתורה יראה וחכמה, ומלפנים היה שנים רבות בכולל יחווה דעת בו למד הוראה ואף קיבל תעודה ממרן הגר' עובדיה יוסף זצל.הרב הנל יושב ולומד כל היום ובשעות הערב עוסק בקירוב רחוקים בחכמה ותבונה וזכה להכניס הרבה אנשים תחת כנפי השכינה.ובודאי שכל פעולו הוא עפ דעת תורה ונוטל עצה מגדולי ישראל, ואף חיבר כמה ספרים חשובים שהתקבלו בציבור התח' ובמיוחד בספרו 'יש אלוקים'.באישיותו המאירת פנים ומידותיו התרומיות אשר מבורך בהם, וביראתו הקודמת לחכמתו בודאי יזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, ולהמשיך בקירוב הרחוקים לקרבם לעבודת ה' יתברך. הכוח בחיבה הערכה וידידות.

 
....
....
....
....
הרב שמחה קוק מאשר את פעילותו של הרב דניאל עשור ויוצא נגד פסיקת בית הדין של אברהם דב לויןהרב שמחה קוק מאשר את פעילותו של הרב דניאל עשור ויוצא נגד פסיקת בית הדין של אברהם דב לויןלכל מאן דבעי
ע"ד פרסום שנעשה כנגד הרב דניאל עשור, הננו להבהיר בזאת כי מדובר במי שהוא בחזקת ירא שמיים מרבים אשר רבים השיב מעוון, וכפי שהובא בפנינו מכו"כ אנשים נאמנים.
וא"כ על פי דין אין להוציאו מחזקתו, אלא אם כן יערער עליו מאן דהו בפני בית דין אשר ידון בדבר.
הרב דניאל עשור חתם מצדו על שטר בוררין בבית דיננו, ואם יש למאן דהו איזה טענה או ערעור עליו, רשאי הוא לפנות לביה"ד ולקבוע דיון בעניין זה. אולם לפי המצב עתה אין רשות לשום אדם להוציא דיבתו רעה ולפגוע בשמו הטוב.
ועל זה באנו על החתום: הרב יהודא סילמן, הרב שריאל רוזנברג, הרב יעקב פרבשטיין (בית דין צדק הרב שך 46 בני ברק)
הרב קנייבסקי מצטרף לחתימות בית הדין של הרב קרליץ שהרב דניאל עשור מוחזק בבחינת איש ירא שמיים שהשיב רבים מעוון וכו' וכל מי שטוען אחרת טועה ומטעה